Nieuwe wet bescherming erfgenamen per 1-9-2016

Zoals u op deze website kunt lezen, kan de zuivere aanvaarding van een nalatenschap/erfenis grote financiële gevolgen hebben. Als de nalatenschap toch negatief blijkt te zijn of als een onverwachte schuld de nalatenschap achteraf negatief maakt. U als erfgenaam bent dan aansprakelijk voor de schulden. U moet de schulden uit uw privévermogen betalen. Tot nu toe was de zuivere aanvaarding door de erfgenaam die zich “als heer en meester over de nalatenschap” gedroeg een veelbesproken onderwerp. Door welke gedragingen werd een nalatenschap wel zuiver aanvaard en door welke niet? Het leeghalen van de woning van de erflater was al een daad van zuivere aanvaarding. Ook al was dat leeghalen een verplichte handeling.

Om duidelijkheid te scheppen over welke daden wel tot zuivere aanvaarding leiden is de wet per 1 september 2016 gewijzigd. Er is in de wet opgenomen dat sprake is van zuivere aanvaarding als over de nalatenschapsgoederen wordt beschikt. Dit is geregeld in artikel 4:192 lid 1 BW (Burgerlijk Wetboek). Omdat het om de bescherming van de schuldeisers van de nalatenschap gaat, zijn alleen handelingen die tot benadeling van schuldeisers leiden daden van zuivere aanvaarding. Dat zijn beschikkingsdaden, dus verkopen of bezwaren van onderdelen van de nalatenschap. Of het op andere wijze onttrekken van goederen van de erfenis aan het verhaal van schuldeisers. Het gaat dus om verkopen van een deel van de nalatenschap, vestigen van een (tweede) hypotheek of verdelen van de roerende zaken, zoals de muntenverzameling. Neemt u het fotoalbum mee van uw ouders? Dan is geen sprake van zuivere aanvaarding. Voortaan is het ontruimen van de woning van de overledene ook geen daad van zuivere aanvaarding meer. Als u de inboedel opslaat of spullen zonder waarde aan de kringloopwinkel meegeeft of weggooit, kunt u alsnog beneficiair aanvaarden.

Er is ook een nieuw artikel ingevoerd, artikel 4:194a BW. Dit gaat over ontdekking van een onverwachte schuld. Wordt u geconfronteerd met een schuld die u niet kende en niet behoorde te kennen en wordt de nalatenschap daardoor negatief? Dan verzoekt u de kantonrechter de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Dat kan uiteraard alleen als de nalatenschap nog niet (helemaal) is afgewikkeld. Als de erfenis al wel is verdeeld, kunt u de kantonrechter verzoeken die schuld niet uit uw eigen vermogen te hoeven betalen. U moet er dan snel bij zijn, want het verzoek moet binnen drie maanden na ontdekking van de schuld worden ingediend.

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap of vragen over een erfenis? Belt u Groot-van Ederen Advocaat onder 072 792 00 65. Of stel uw vraag per e-mail aan advocaat@groot-vanederen.nl.